ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น

27 กุมภาพันธ์ 2019


นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ 3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ 4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร 5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัล จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards จะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้านโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี 3 รางวัลคือ ราง วัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลลาดพร้าว รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี