ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561

ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561

30 มกราคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล จึงถือเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ว่า ธอส. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ธนาคาร

โดย ธอส. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ซึ่งเกณฑ์ TQA ส่งเสริมให้ธนาคารเห็นโอกาสในการปรับปรุงด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และศักยภาพขององค์กรพร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทั้งคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และเลือกทำในสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ ธอส. ณ สิ้นปี 2561 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกด้าน โดยสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 8.30% จากสิ้นปีก่อน ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,115,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03% สินทรัพย์รวม 1,163,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.55% และเงินฝากรวม 943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.94%

ทั้งนี้ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ธอส. ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ที่เปิดรับและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือก้าวไปสู่ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน และธนาคารยังมั่นใจว่าหลังจากนี้พนักงานทุกคนจะยังร่วมแรงร่วมใจยกระดับองค์กรสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความ โดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม หรือ Thailand Quality Class Plus(TQC Plus) ต่อไป

ป้ายคำ :