ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยจับมือสมอ.ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

กรุงไทยจับมือสมอ.ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

21 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในโครงการ Cashless Society @ TISI 4.0 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการรับจ่ายเงินและนำส่งเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยใช้บริการระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อการรับจ่ายเงินและนำเงินส่งคลังกับธนาคารกรุงไทย ซึ่ง สมอ. มีนโยบายพลิกโฉมการให้บริการด้านมาตรฐาน ไปสู่ สมอ. 4.0 (TISI 4.0) หรือ TISI Transformation โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ดำเนินการ เช่น ระบบ e-License เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบ e-Surveillance เพื่อใช้การตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สมอ. ได้พัฒนาระบบการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จ สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบ e-License และ e-Surveillance ทำให้ระบบการทำงานของ สมอ. มีความสะดวก รวดเร็ว ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการทำนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกับ สมอ.ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสมอ.ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ (Cashless Society @ TISI 4.0) ด้วยการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการ โดยในระยะแรกธนาคารให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประเภท ECO Sticker และใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้วย Bill Payment ผ่าน Krungthai NEXT ตู้ ATM และสาขาทั่วประเทศ และเตรียมขยายบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตอื่นๆ และพัฒนาแอปพลิเคชั่นกับสมอ. รวมทั้งบริการ Cross Bank Payment ตลอดจนบริการ Payment Gateway ในเร็วๆ นี้

ด้านนายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ระบบ TISI e-Payment ของ สมอ. สามารถให้บริการ Bill Payment รับชำระเงินค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการตรวจโรงงาน ค่าธรรมเนียมการรับรองระบบงาน โดยมีระบบแจ้งสถานะการจ่ายเงิน (Tracking) ด้วย QR Code พร้อมให้บริการทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการที่มารับบริการกับ สมอ. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา สมอ. 4.0 สามารถติดตามข่าวสารจาก สมอ.ได้ที่ www.tisi.go.th และ www.facebook.com/tisiofficial