ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > PTTOR จับมือไปรษณีย์ไทย – 9 สถาบันการเงินของรัฐ หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

PTTOR จับมือไปรษณีย์ไทย – 9 สถาบันการเงินของรัฐ หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

5 ตุลาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมี คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมผู้จัดการใหญ่ PTTOR ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมผู้จัดการใหญ่ และ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่าง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง โดยร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อและกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชนในฐานะผู้ขาย เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการฯ นี้สอดคล้องกับแนวคิด “Living Community” ของ PTTOR ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปัจจุบัน โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างความผูกพัน ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น