ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์ก้าวสู่สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ DJSI

ไทยพาณิชย์ก้าวสู่สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ DJSI

13 กันยายน 2018


นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ ประจำปี 2561 (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) หมวดธุรกิจธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน ที่คำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากบริบทในการดำเนินธุรกิจของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า SCB Transformation ภายใต้ยุทธศาสตร์กลับหัวตีลังกา (Going Upside Down) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์อย่างรวดเร็ว เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในทุกๆ ด้าน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของธนาคาร เมื่อ RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินด้านความยั่งยืนองค์กรระดับโลก (Corporate Sustainability Assessment) ได้ประกาศผลการตรวจประเมินและคัดเลือกให้ธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2561 (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) หมวดธุรกิจธนาคาร

“การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีดังกล่าว เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในองค์กรที่ช่วยกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคาร” นายอาทิตย์ กล่าว

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่มาจากการประเมินความยั่งยืนองค์กรที่ได้รับการยอมรับจาก ทั่วโลก โดยแบ่งการประเมินตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เน้นการประเมินผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กว่า 600 หัวข้อ ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท โดยทุกปีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงสุด กว่า 3,400 แห่ง ใน 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกให้ความเชื่อถือและใช้ DJSI เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ โดยในปี 2561 นี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI จากประเทศไทย ทั้งสิ้น 20 บริษัท