ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์- ส.อ.ท. ยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่ดีให้เอสเอ็มอีไทย

ไทยพาณิชย์- ส.อ.ท. ยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่ดีให้เอสเอ็มอีไทย

18 กันยายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2561 – 2563” เตรียมวงเงินสนับสนุนเอสเอ็มอีกว่า 6,000 ล้านบาท และบริการทางการเงินครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอี พร้อมสนองนโยบายภาครัฐในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจดแจ้งบัญชีเล่มเดียว เดินสายติวเข้มเอสเอ็มอีทั่วประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการทำงบการเงินตามมาตรฐานกรมสรรพากร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมอัดแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ย/วงเงินพิเศษ จูงใจเอสเอ็มอีให้เข้าสู่มาตรฐานการทำบัญชีเล่มเดียว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 7 ปี ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกว่า 10,000 ราย ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการอำนวยความสะดวกการยกระดับกิจการเข้าสู่มาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดี 2) เพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการการแลกเปลี่ยน การเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดการธุรกิจ การเงิน แก่ บุคลากร และสมาชิกของ ส.อ.ท. ให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย 3) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของ ส.อ.ท. ในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนมีความรู้ในการจัดการทางการเงิน การจัดการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในทางธุรกิจ

สำหรับปี 2561 นี้ ส.อ.ท. มีนโยบายในการส่งเสริม Startup และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งจะเน้นด้านส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน New Marketing Platform เชื่อมโยงและสนับสนุนเอสเอ็มอีสู่ตลาดสากล (Connect to the world) ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ Technology Financing Model รวมถึงสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ IDE (Innovation Driven Entrepreneur) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเดียว และการเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีสำหรับมาตรการด้านการเงินและบัญชีมาตรฐานใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว และการจัดหาแพลตฟอร์มทางบัญชีสำหรับเอสเอ็มอีด้วยการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการรวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรด้วย

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นับเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น อย่างยาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมร่วมกันหลากหลายโครงการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ต่างๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือต่อเนื่อง ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบัน – 2563 โดยทั้งสององค์กรจะสานต่อเจตนารมณ์ร่วมกันต่อไป สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ธนาคารไทยพาณิชย์และ ส.อ.ท.ให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ การมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตระหนักถึงความสำคัญและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรตามมาตรฐานบัญชีเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งข้อมูลทางด้านบัญชีที่เป็นมาตรฐาน และเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ลดภาระต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยเพราะไม่ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องเริ่มใช้งบการเงินชุดเดียวกับที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำส่งกรมสรรพากรมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการทำบัญชีเดียว ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ส.อ.ท. จึงร่วมกับพันธมิตรทั้ง สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้ ส.อ.ท. และสภาวิชาชีพบัญชี จัดโรดโชว์ “อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งทำบัญชีเดียว” ออกเดินสายติวเข้มให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและนำเสนอโซลูชั่นในการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและสะดวกต่อการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ โดยวางแผนออกเดินสายให้ความรู้แก่เอสเอ็มอีกว่า 1,000 รายภายในสิ้นปี 2561 ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค ทั้ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัญชีเดียวตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบข้อเสนอให้กับเอสเอ็มอีที่ยื่นหลักฐานการขอสินเชื่อด้วยงบการเงินบัญชีเดียวกับที่จดแจ้งกับกรมสรรพากร เป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ในอัตราดอกเบี้ย 5% เป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมยังได้ออกแคมเปญพิเศษสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อจูงใจให้เอสเอ็มอีจัดทำงบการเงินของตัวเองตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เอสเอ็มอีมีทัศนคติที่ดีต่อการการทำบัญชีเดียว และนำมาสู่การเริ่มต้นจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากร