ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. จับมือ กรุงเทพธนาคม พัฒนากรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี

ปตท. จับมือ กรุงเทพธนาคม พัฒนากรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี

6 สิงหาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน “พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพเมืองอัจฉริยะ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมลงนาม โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จะร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิตอล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงาน ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาประเทศ

สำหรับโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท. สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะต่อไป

ด้านนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่ากรุงเทพธนาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ด้านระบบขนส่งและเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม ได้ประกาศความร่วมมือกับ ปตท.โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาภารกิจของทั้งสองฝ่ายที่มีความมุ่งหมายสอดคล้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีไอโอที(IoT)และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมุ่งสู่การเป็นกรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะตลอดจนยกระดับการทำงานในปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตควบคู่กันไป

ขณะที่นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่าจีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่าง ๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) แมทชีน เลินนิ่ง และ บล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

ส่วนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวเสริมว่าความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ที่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคต ปตท. พร้อมร่วมผลักดันนโยบายของภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป