ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรมบังคับคดี-28 บลจ.เซ็น MoU ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางออนไลน์

กรมบังคับคดี-28 บลจ.เซ็น MoU ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางออนไลน์

27 สิงหาคม 2018


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายวศิน วณิชย์วรานัน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 28 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สร้างความเชื่อมั่นในลงทุน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไปจากการจำหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร และเป็นการบูรณาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

การลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ และรูปแบบข้อมูลที่รับ-ส่ง ระบบงานที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีการควบคุมภายใน การจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบคอม พิวเตอร์ การรักษาข้อมูลที่ได้รับระหว่างกันเป็นความลับ นอกจากนี้ได้ร่วมกันกำหนดพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 บริษัท ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 4.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด 5.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 6.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด 7.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 8.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 9.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 10.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) 11.บริษัท เอไอเอ จำกัด 12.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 13.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 14.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 15.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด 16.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด 17.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด 18.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 19.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด 20.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 21.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 22.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 23.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 24.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยามไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 25.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 26.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 27.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 28.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าขายหน่วยลงทุน โรโบ