ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > มศวเตรียมจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมยั่งยืน

มศวเตรียมจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมยั่งยืน

22 มิถุนายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แถลงข่าวจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs) ภายใต้แนวคิด “A better way for social impact creation and social inequality reduction”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดแถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 “Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs)” ภายใต้แนวคิด “แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” : A better way for social impact creation and social inequality reduction

ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้นวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงานด้าน Engagement และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการดำเนินงานเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Engagement Thailand กล่าวว่า Engagement Thailand เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิด “บริการทางวิชาการกับสังคม” ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมได้ประโยชน์ ร่วมเรียนรู้ และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรในต่างประเทศ

ปัจจุบัน Engagement Thailand  มีสมาชิก 57 มหาวิทยาลัย โดยการประชุมในปีมีนี้ มศว เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีความสำคัญไม่เพียงแต่การพูดคุยกันทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ที่สำคัญมากคือภาคีสมาชิกจะมาหารือกันโดยอาศัยผลงานวิจัยเป็นเกณฑ์ว่าหากจะทำ Engagement Thailand ให้เกิดความถาวรยั่งยืน ควรจะเลือกรูปแบบไหน ที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องกว้างขวางขึ้น นับเป็นปีที่จะชี้อนาคตว่า Engagement Thailand จะยังดำรงอยู่และทำงานต่อเนื่องยั่งยืนหรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า พันธกิจหลักของ มศว คือการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในส่วนการบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยดูแลรับใช้สังคมหรือชุมชนให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความรู้และงานวิจัย

ขณะเดียวกัน มศว ได้มีการตั้งหน่วยงาน “กิจการเพื่อสังคม” ทำโครงการเกือบ 100 โครงการเข้าสู่ชุมชนพร้อมกับติดตามผล เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทำให้เกิดเป้าหมาย SDG  นอกจากนั้นยังนำเรื่องกิจการเพื่อสังคมผนวกเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และนำเข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่อง “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ได้อย่างเต็มรูปแบบ

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งทำโครงการวิจัยเพื่อนำความรู้สู่ชุมชน โดยจะดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน แม้กระทั่งบริษัทต่างๆ ที่สนใจเรื่อง Engagement มาร่วมกันพัฒนาให้สังคมไทยยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อทำให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

“เราจะหล่อหลอมและปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตและบุคลากรของเรา เมื่อออกไปอยู่ในสังคมก็จะได้ทำเรื่อง Engagement Thailand ได้อย่างต่อเนื่อง และถ้าทุกมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้ คาดว่าจะช่วยทำให้ลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือชุมชนลงได้” ดร.สมชาย กล่าว

อธิการบดี มศว กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานครั้งนี้ เพราะเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง Engagement เพื่อจะได้เข้าใจคำว่า Engagement ว่ามีปฏิบัติอะไรบ้างอยู่ในสังคมไทย และจะทำอย่างไรให้สังคมไทยเป็นสังคมน่าอยู่ มีความยั่งยืนมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะมีกิจกรรมหลากหลาย เน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เช่น การนำเสนอความรู้ความคิดเห็นเรื่องการรับใช้สังคมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ, การนำเสนอบทความ, จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรับใช้สังคม ฯลฯ รวมทั้งเชิญสมาชิกที่สนใจลงพื้นที่ไปดูกิจกรรมเพื่อสังคมที่ มศว ทำที่จังหวัดนครนายกในวันที่ 13 กรกฎาคม อีกด้วย

“การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนบริษัทห้างร้านและองค์กรที่สนใจเรื่องดังกล่าว เราจะได้รับความรู้และเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และความก้าวหน้าของ Engagement ประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวเสริมว่า ธีมงานประชุมจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีไฮไลต์สำคัญ เช่น การนำเสนอความรู้เรื่อง “กิจการเพื่อสังคม แนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, การบรรยายเรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” โดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, การบรรยายเรื่อง “หลักธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รวมทั้งการแสดงละครคนตาบอด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และการนำเสนอผลงานทางวิชาการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจจาก 57 มหาวิทยาลัย