ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เอไอเอสติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอไอเอสติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

25 มิถุนายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ที่เอไอเอส ร่วมกับโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล (รพสต.)ในการจัดทำแอพลิเคชั่น ที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสามารถสื่อสารกันได้เร็วขึ้น

เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินบริษัทจดทะเบียน 683 แห่ง จากสถาบันไทยพัฒน์

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการประเมินให้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative For Sustainability Ratings)

ทั้งนี้เอไอเอสได้รับการประเมินว่ามีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงานและสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทและสังคม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่ดี