หนังสือที่กล่าวถึงกลยุทธ์เรียบง่ายด้านราคาของ Ikea ภาพจาก goodread.com