ภาคเกษตรอินเดียยังจ้างงาน 50% ของแรงงานทั้งหมด ภาพจาก BBC