ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > แผนลงทุน 5 ปี “ปตท.” 3.4 แสนล้าน เน้นเติบโตธุรกิจปัจจุบัน – New S-Curve

แผนลงทุน 5 ปี “ปตท.” 3.4 แสนล้าน เน้นเติบโตธุรกิจปัจจุบัน – New S-Curve

24 ธันวาคม 2017


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (2561-2565) วงเงินรวม 3.4 แสนล้านบาท ตามกลยุทธ์ 3D คือ Do now , Decide now และ Design now และได้จัดสรรงบประมาณที่ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เกิดผลทั้งในระยะสั้น , ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย

Do now เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) จากธุรกิจปัจจุบัน ให้ผลประกอบการอยู่ในระดับชั้นนำ จำนวน 31.2 พันล้านบาท โครงการที่สำคัญได้แก่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนการผลิต

Decide now เร่งตัดสินใจการลงทุนเพื่อการเติบโต โดยมุ่งเน้นความชำนาญในธุรกิจปัจจุบัน ให้ความสำคัญการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด การเติบโตในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ จำนวน 134.9 พันล้านบาท โครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการขยายท่อส่งก๊าซ (แอลเอ็นจี) และคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG Receiving Terminal) และโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (EECi) เป็นต้น

Design now ลงทุนใน New S-Curve เพื่อการเติบโตในระยะยาว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 16.3 พันล้านบาท มีทิศทางการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System), Life Science, Venture Capital เป็นต้น

ปตท. ยังได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ได้แก่การโอนกิจการน้ำมันให้บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 159.6 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มทุนในบริษัท PTTOR นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (provisional) อีกจำนวน 245.2 พันล้านบาท รองรับการลงทุนใหม่และที่จะเป็น New S-Curve ของ ปตท. ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า อาทิ โครงการ Ethane Extraction และ Electric Value Chain เป็นต้น

“ปตท. จัดทำแผนธุรกิจและตั้งงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาความมั่นคงทางพลังงานของคนไทย ขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำแบรนด์ ปตท. และพันธมิตรของธุรกิจค้าปลีก ไปสร้างชื่อเสียงและรายได้ในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแสวงหาโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ EEC ควบคู่กับการขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) โดยจะเริ่มการลงทุนร่วมกับชุมชนในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise (SE)) เช่น โครงการร้าน Café Amazon สำหรับผู้พิการ โครงการรับซื้อกาแฟตรงจากชุมชน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ” นายเทวินทร์ กล่าว