วงการแพทย์ญี่ปุ่นกำลังรณรงค์ ให้คนอายุ 75 ปีขึ้นไป เป็นคนสูงอายุ