กำไรสุทธิของโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์ช่วงปี 2555-2558