ThaiPublica > เกาะกระแส > บอร์ดการบินไทยตั้ง “อุษณีย์ แสงสิงแก้ว” รักษาการ DD – แจงความคืบหน้ากรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ ติดสินบน

บอร์ดการบินไทยตั้ง “อุษณีย์ แสงสิงแก้ว” รักษาการ DD – แจงความคืบหน้ากรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ ติดสินบน

8 กุมภาพันธ์ 2017


เครื่องยนต์ Trent ของ Rolls Royce ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
เครื่องยนต์ Trent ของ Rolls Royce ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2/2560 โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ 2 เรื่องคือ 1. ความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2. ความคืบหน้ากรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ ติดสินบน

สำหรับความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีผู้มาสมัครจำนวน 9 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิรูป ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่รอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ส่วนความคืบหน้ากรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ ติดสินบนนั้น จากกรณีที่บริษัท โรลส์-รอยซ์ จำกัด (มหาชน) แถลงยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของสหราชอาณาจักร (UK Serious Fraud Office: SFO) ว่ามีการจ่ายสินบนในหลายประเทศที่ได้ทำการซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์-รอยซ์ รวมถึงประเทศไทยในระหว่าง ปี พ.ศ. 2534-2548 โดยมีการกล่าวอ้างถึงบริษัทการบินไทยฯ และพนักงานของบริษัทการบินไทยฯ ว่าได้รับเงินสำหรับการจัดหาเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้น ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการมาตลอด ดังนี้

1. ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน ป.ป.ช. บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับ ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบเรื่องการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงที่ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 ตามที่บริษัทโรลส์-รอยซ์ แถลงเกี่ยวพันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช. โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ ทั้ง 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535, ช่วงปี พ.ศ. 2537-2540, ช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 และได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานของ ป.ป.ช. เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ช. ในทุกกรณี และจะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. เป็นอย่างดีจนถึงที่สุดต่อไป

2. ด้านการป้องกัน บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุง โดยมี นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมีกระบวนการที่รัดกุม และช่องโหว่ของกระบวนการจัดหาฯ ในอดีตได้รับการปรับปรุงแล้ว และไม่มีจุดบกพร่องอื่นๆ คงเหลือ และพบว่ากระบวนการปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเครื่องยนต์ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1) ต้องไม่มีการจัดซื้อจัดหาผ่านคนกลาง 2) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดหาเครื่องยนต์หลายชุดจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ 3) ให้กระบวนการจัดซื้อฯ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีการดำเนินการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอน มีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงกับคู่ค้า เพื่อให้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สินบนกับพนักงานการบินไทย