สมาชิกกลุ่มไลฟ์พริวิเลจคลับประชุมชี้แจงข้อร้องเรียนที่สคบ.