สมาชิกกลุ่มไลฟ์พริวิเลจคลับยื่นหนังสือร้องเรียนที่สคบ.