สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560