ThaiPublica > Data Visualization > Infographics > ลอยกระทง ลอยแล้วไปไหน?

ลอยกระทง ลอยแล้วไปไหน?

13 พฤศจิกายน 2016


ลอยกระทง ลอยแล้วไปไหน ?

14 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันลอยกระทง ในความเชื่อของคนไทยคือวันขอขมาพระแม่คงคา เป็นวันลอยเคราะห์ ลอยความทุกข์กาย ทุกข์ใจไปกับแม่น้ำ จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน กระทงที่ใช้ลอยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ปัจจุบันด้วยการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของโลก ต่างก็หันมาใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อคนจำนวนมากร่วมกันทำพิธีลอยกระทง ทั้งในแม่น้ำ สระ บึง ล้วนแต่เป็นขยะที่จะต้องกำจัด แม้จะย่อยสลายได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาตามประเภทของวัสดุ

ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครระบุว่าจำนวนขยะกระทงในปี 2556 กระทงธรรมชาติ 757,567 กระทง กระทงโฟม 107,848 กระทง ปี 2557 กระทงธรรมชาติ 885,995 กระทง กระทงโฟม 96,069 กระทง ปี 2558 กระทงธรรมชาติ 754,587 กระทง กระทงโฟม 71,027 กระทง

ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นถึง “การเปลี่ยน” มาใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นประชาชนคนไทยที่ช่วยกันอนุรักษ์ทั้งประเพณีและสิ่งแวดล้อม

“Sertis และThaipublica” จัดทำชุดข้อมูลลอยกระทงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อเป็นจุดร่วมในการสร้างสังคมและเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ