การเรียนรู้จากการฝึกงานในโรงงานของเยอรมันมีมาตั้งแต่อดีต