ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา