ความสัมพันธ์ระหว่าง DAO กับ “ผู้รับเหมา” ที่มาภาพ: https://slock.it/dao.html

ความสัมพันธ์ระหว่าง DAO กับ "ผู้รับเหมา" ที่มาภาพ: https://slock.it/dao.html

ความสัมพันธ์ระหว่าง DAO กับ “ผู้รับเหมา” ที่มาภาพ: https://slock.it/dao.html