3. ห้องฝังพระศพจำลอง สร้างจากภาพถ่าย HD โดย Factum Arte