วิวัฒนาการของ “สัญญา” ที่มาภาพ: http://forklog.net/wp-content/uploads/2015/10/Copy-of-Smart-contract-evolution.png

วิวัฒนาการของ "สัญญา" ที่มาภาพ: http://forklog.net/wp-content/uploads/2015/10/Copy-of-Smart-contract-evolution.png

วิวัฒนาการของ “สัญญา” ที่มาภาพ: http://forklog.net/wp-content/uploads/2015/10/Copy-of-Smart-contract-evolution.png