ตัวอย่างการสื่อสารเรื่องความสำคัญและการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของอาหารทะเลของบริษัท Target ที่มาภาพ: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/target-commits-100-sustainable-seafood-2015-infographic

ตัวอย่างการสื่อสารเรื่องความสำคัญและการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของอาหารทะเลของบริษัท Target ที่มาภาพ: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/target-commits-100-sustainable-seafood-2015-infographic

ตัวอย่างการสื่อสารเรื่องความสำคัญและการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของอาหารทะเลของบริษัท Target ที่มาภาพ: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/target-commits-100-sustainable-seafood-2015-infographic