กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/103570-103570

กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/103570-103570

กระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ที่มาภาพ: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/103570-103570