รถลำเลียงสินแร่เพื่อนำสู่กระบวนการผลิต (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขับ)