ฟาเซิล อาเบด (Fazle Abed) ผู้ก่อตั้ง BRAC ที่มาภาพ: http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/02/brac-sir-fazle-hasan-abed-wins-2015-world-food-prize-reducing-poverty

ฟาเซิล อาเบด (Fazle Abed) ผู้ก่อตั้ง BRAC ที่มาภาพ: http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/02/brac-sir-fazle-hasan-abed-wins-2015-world-food-prize-reducing-poverty

ฟาเซิล อาเบด (Fazle Abed) ผู้ก่อตั้ง BRAC ที่มาภาพ: http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/02/brac-sir-fazle-hasan-abed-wins-2015-world-food-prize-reducing-poverty