การเติบโตของโครงการแจกเงินแบบมีเงื่อนไข (conditional cash transfer) ทั่วโลก ระหว่างปี 1997 กับ 2008 ที่มาภาพ:

การเติบโตของโครงการแจกเงินแบบมีเงื่อนไข (conditional cash transfer) ทั่วโลก ระหว่างปี 1997 กับ 2008 ที่มาภาพ: http://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Images/Conditional-Cash-Transfers-large.gif

การเติบโตของโครงการแจกเงินแบบมีเงื่อนไข (conditional cash transfer) ทั่วโลก ระหว่างปี 1997 กับ 2008 ที่มาภาพ: http://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Images/Conditional-Cash-Transfers-large.gif