ThaiPublica > คอลัมน์ > ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และประชาธิปไตย: บทเรียนจากกรีซ 2015 > พยากรณ์จีดีพีกรีซของทรอยก้า และจีดีพีที่แท้จริง ที่มาภาพ: http://www.zerohedge.com/news/2015-06-21/greek-gdp-shocking-reality-vs-imf-forecasts-and-who-blame-greek-implosion

พยากรณ์จีดีพีกรีซของทรอยก้า และจีดีพีที่แท้จริง ที่มาภาพ: http://www.zerohedge.com/news/2015-06-21/greek-gdp-shocking-reality-vs-imf-forecasts-and-who-blame-greek-implosion

1 สิงหาคม 2015


พยากรณ์จีดีพีกรีซของทรอยก้า และจีดีพีที่แท้จริง ที่มาภาพ: http://www.zerohedge.com/news/2015-06-21/greek-gdp-shocking-reality-vs-imf-forecasts-and-who-blame-greek-implosion

พยากรณ์จีดีพีกรีซของทรอยก้า และจีดีพีที่แท้จริง ที่มาภาพ: http://www.zerohedge.com/news/2015-06-21/greek-gdp-shocking-reality-vs-imf-forecasts-and-who-blame-greek-implosion

ป้ายคำ :