ThaiPublica > คอลัมน์ > ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และประชาธิปไตย: บทเรียนจากกรีซ 2015 > จีพีดีจริงของกรีซเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป ที่มาภาพ: https://twitter.com/dondodge/status/559418966041694208

จีพีดีจริงของกรีซเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป ที่มาภาพ: https://twitter.com/dondodge/status/559418966041694208

1 สิงหาคม 2015


จีพีดีจริงของกรีซเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป ที่มาภาพ: https://twitter.com/dondodge/status/559418966041694208

จีพีดีจริงของกรีซเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป ที่มาภาพ: https://twitter.com/dondodge/status/559418966041694208

ป้ายคำ :