ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทำโดยภาคประชาสังคม

7 สิงหาคม 2015


ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทำโดยภาคประชาสังคม
ป้ายคำ :