ThaiPublica > คนในข่าว > “ปองพล สะสมทรัพย์” ทายาทรุ่น 3 “กลุ่ม 79” เจ้าพ่อขยะกรุงเทพฯ เล่าเรื่องขยะ ที่มากกว่าขยะ > นายปองพล สะสมทรัพย์ วิศกรโครงการและทายาทรุ่นที่ 3 ของบริษัทกลุ่ม 79 จำกัด

นายปองพล สะสมทรัพย์ วิศกรโครงการและทายาทรุ่นที่ 3 ของบริษัทกลุ่ม 79 จำกัด

25 กรกฎาคม 2015


ป้ายคำ :