ThaiPublica > คอลัมน์ > การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) > บรรยากาศการโหวตเลือกโครงการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในบราซิล ที่มาภาพ: http://annecolgan.ie/wp-content/uploads/2014/01/Participatory-Budgeting.jpg

บรรยากาศการโหวตเลือกโครงการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในบราซิล ที่มาภาพ: http://annecolgan.ie/wp-content/uploads/2014/01/Participatory-Budgeting.jpg

7 มิถุนายน 2015


บรรยากาศการโหวตเลือกโครงการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในบราซิล ที่มาภาพ: http://annecolgan.ie/wp-content/uploads/2014/01/Participatory-Budgeting.jpg

บรรยากาศการโหวตเลือกโครงการใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในบราซิล ที่มาภาพ: http://annecolgan.ie/wp-content/uploads/2014/01/Participatory-Budgeting.jpg

ป้ายคำ :