บรรยง พงษ์พานิช

19 มีนาคม 2015


นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน และกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หมายเหตุ : แฟ้มภาพ

ป้ายคำ :