ThaiPublica > เกาะกระแส > เขื่อนแม่วงก์ไม่มีวันหมดอายุ ถ้ากรมชลประทานไม่ถอนอีเอชไอเอจาก สผ. > ประชาชนคนในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์กลุ่มที่สนับสนุนการสร้างเขือนแม่วงก์

ประชาชนคนในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์กลุ่มที่สนับสนุนการสร้างเขือนแม่วงก์

22 พฤศจิกายน 2014


ประชาชนคนในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์กลุ่มที่สนับสนุนการสร้างเขือนแม่วงก์

ประชาชนคนในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์กลุ่มที่สนับสนุนการสร้างเขือนแม่วงก์

ป้ายคำ :