ThaiPublica > คอลัมน์ > “ประชาธิปไตยแบบลื่นไหล” (liquid democracy) > ภาพอธิบายการคำนวณ “เสียง” ผ่านตัวแทนในระบบประชาธิปไตยแบบลื่นไหล ที่มาภาพ: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delegative_democracy,_proxy_voting,_liquid_democracy.svg

ภาพอธิบายการคำนวณ “เสียง” ผ่านตัวแทนในระบบประชาธิปไตยแบบลื่นไหล ที่มาภาพ: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delegative_democracy,_proxy_voting,_liquid_democracy.svg

23 พฤศจิกายน 2014


ภาพอธิบายการคำนวณ "เสียง" ผ่านตัวแทนในระบบประชาธิปไตยแบบลื่นไหล ที่มาภาพ: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delegative_democracy,_proxy_voting,_liquid_democracy.svg

ภาพอธิบายการคำนวณ “เสียง” ผ่านตัวแทนในระบบประชาธิปไตยแบบลื่นไหล ที่มาภาพ: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delegative_democracy,_proxy_voting,_liquid_democracy.svg

ป้ายคำ :