ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “ประยุทธ์” อนุมัติงบปี’58 วงเงิน 2.57 ล้านล้าน ขาดดุล 2.5 แสนล้าน – เจาะ”งบกลาง” รัฐบาลไหนใช้มากสุด

“ประยุทธ์” อนุมัติงบปี’58 วงเงิน 2.57 ล้านล้าน ขาดดุล 2.5 แสนล้าน – เจาะ”งบกลาง” รัฐบาลไหนใช้มากสุด

16 กรกฎาคม 2014


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขับเคลื่อนบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน ได้มีการอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงิน 2,575,000 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณขาดดุล 250,000 ล้านบาท รายได้สุทธิจำนวน 2,325,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่กำหนดไว้ 2,525,000 ล้านบาท จำนวน 50,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2% โดยคาดว่าจะทำให้เกิดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6.3% อัตราเงินเฟ้อ 2.3 %

ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการลงทุนจะให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความพร้อมในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 และจะมีการพิจารณาหาเงินรายได้อื่นๆ มาบริหารการลงทุนด้วย เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินสะสม และเงินของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2556-2557

โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย

สำหรับโครงสร้างรายจ่ายหลัก ประกอบด้วย
1. รายจ่ายประจำ 2,027,224.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,598.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 78.7 % ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 41,965.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,541.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 212.6 % คิดเป็นสัดส่วน 1.6 % ของงบประมาณทั้งหมด
3. รายจ่ายลงทุน 450,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,981.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.5 % เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 55,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,878.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.2 % ของงบประมาณทั้งหมด

งบประมาณ 5 อันดับแรกปี 2558

ทั้งนี้ หากจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ตามหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ 498,160.4 ล้านบาท 2. งบกลาง 372,740.2 ล้านบาท 3. กระทรวงมหาดไทย 341,164.3 ล้านบาท 4. กระทรวงกลาโหม 193,065.9 ล้านบาท 5. กระทรวงการคลัง 186,216.5 ล้านบาท 6. รัฐวิสาหกิจ 148,650.4 ล้านบาท 7. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 137,560.5 ล้านบาท 8. กระทรวงคมนาคม 111,186.4 ล้านบาท 9. กระทรวงสาธารณสุข 108,809.7 ล้านบาท 10. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 106,137.7 ล้านบาท

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รวบรวมงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าภายในไม่ถึง 10 ปี งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 200,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับงบกระทรวงกลาโหมที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปรียบเทียบงบกลางของแต่ละรัฐบาลในช่วงปี 2541-2558 ปรากฏว่าปี 2555 งบกลางในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจำนวน 422,000 ล้านบาท แต่ถ้าเทียบสัดส่วนต่องบประมาณแล้วการใช้งบกลางในสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปี 2547มีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 22.8 % ของงบประมาณ (ดูกราฟประกอบ)คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

งบกระทรวงศึกษาธิการปี 2551-2558

งบกลางของแต่ละรัฐบาล

สัดส่วนงบกลางต่องบประมาณ

งบรายจ่ายกระทรวงกลาโหม

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2557 จะพบว่าหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมากที่สุด 5 อันดับ ประกอบด้วย

1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 28,541.6 ล้านบาท
2. งบกลาง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 29,609.2 ล้านบาท
3. กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15,371.8 ล้านบาท
4. กระทรวงคมนาคม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10,609.1 ล้านบาท
5. กระทรวงกลาโหม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,245.9 ล้านบาท

โดยงบประมาณปี 2558 นี้ ได้มีนโยบายจาก คสช. ที่จะเน้นให้จัดสรรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งแผนแม่บทหลักอื่นๆ ซึ่งงบประมาณปี 2558 มีการจัดสรรในลักษณะงบประมาณแผนบูรณาการซึ่งมีทั้งหมด 13 แผนงานดังนี้

1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
5. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
8. การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
9. การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
10. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
11. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
12. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
13. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นายสมศักดิ์กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีความห่วงใยเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จึงมีมติให้เพิ่มแผนงานงบประมาณบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ทำให้รวมแล้วมีแผนบูรณาการทั้งหมด 14 แผน อีกทั้งยังมีมติให้ปรับลด งบกลาง เพื่อนำไปเพิ่มเติมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจด่านชายแดน

นอกจากนี้ จะมีการลงทุนเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง การจัดหาเครื่องมือเพื่อปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และเสนอฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไป