งานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง คุ้มค่า และเป็นประชาธิปไตย” ากซ้ายไปขวา-ดร.สุเมธ องกิตติกุล-ดร.นิตินัย ศิริสมมรรถการ-ดร.สมชัย จิตสุชน-ปกป้อง จันวิทย์ (ผู้ดำเนินรายการ)

งานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง คุ้มค่า และเป็นประชาธิปไตย” ากซ้ายไปขวา-ดร.สุเมธ องกิตติกุล-ดร.นิตินัย ศิริสมมรรถการ-ดร.สมชัย จิตสุชน-ปกป้อง จันวิทย์ (ผู้ดำเนินรายการ)