น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ขวามือ)

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ขวามือ)