หมายเหตุ : หนี้ครัวเรือนครอบคลุมสินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินตางๆ ที่มา : ธปท.

หมายเหตุ : หนี้ครัวเรือนครอบคลุมสินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินตางๆ ที่มา : ธปท.

หมายเหตุ : หนี้ครัวเรือนครอบคลุมสินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินตางๆ ที่มา : ธปท.