ThaiPublica > เกาะกระแส > ตรวจสอบสถานะ “ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร” กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นเอ็มดีบริษัทที่ไม่เป็นนิติบุคคล

ตรวจสอบสถานะ “ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร” กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นเอ็มดีบริษัทที่ไม่เป็นนิติบุคคล

10 กรกฎาคม 2012


ประวัตินางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
ประวัตินางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ที่มาภาพ: www.set.or.th

แหล่งข่าวจากวงการการเงินเปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา แต่งตั้ง นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร, นางศศิธร พงศธร และนายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 – 10 สิงหาคม 2557

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในประเด็นของนางไขศรี ปัจจุบันระบุประวัติที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด แต่จากการตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทพบว่า ปัจจุบันเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่มีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ 1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 2. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ และ 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้

“ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และไม่มีสถานะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่อ้างไว้” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 พบว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 99.9960 % มีนางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกับนางสาวศรีสุชา ลิ่มทอง

“ดังนั้น การอ้างอิงประวัติการทำงานในปัจจุบันของนางไขศรี ว่าเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัม เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และการเป็นตัวแทนจาก ก.ล.ต. เข้าไปเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้งส์ ถือหุ้น 99.99% ซึ่งมีนางไขศรีเป็นเจ้าของ จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ” แหล่งข่าวกล่าว