พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1

พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1