โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)