ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ