นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา