ที่มาภาพ : http://ak0.picdn.net/shutterstock/videos/630883/preview/stock-footage-a-stylized-look-at-an-empty-emergency-room.jpg

ที่มาภาพ : http://ak0.picdn.net/shutterstock/videos/630883/preview/stock-footage-a-stylized-look-at-an-empty-emergency-room.jpg