โครงการ “เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้หญิงอาข่า” โดย”อาพี สะโง้” กลุ่มชาติพันธุ์สามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย

โครงการ ?เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้หญิงอาข่า? โดย?อาพี สะโง้? กลุ่มชาติพันธุ์สามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย