โครงการ “แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดสิทธิมนุษยชน โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

โครงการ ?แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ? ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดสิทธิมนุษยชน โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง